۱۲۳ نکته کلیدی در رابطه با پسته

 

۱-بیشترین سطح زیر کشت پسته مربوط به کرمان است
۲- ۹۰درصد رقم کشت شده(پایه)در امریکامربوط به رقم کرمان است
۳- بیشترین عملکرد در بین ارقام،مربوط به کله قوچی است
۴-شهرت یافتن رقم کله قوچی وافرایش سطح زیر کشت مربوط به تولید بالاش میباشد
۵-انتخاب پایه مهمترین مسئله در زمان احداث باغات پسته میباشد
۶-پایه کشت شده ورقم پیوندی باغات خراسان مربوط به کله قوچی است
۷-در ایران حدود ۹۰رقم پسته شناخته شده است
۸ – ۳۰ رقم از۹۰رقم شناخته شده در خراسان وجود دارد
۹-رقم کله قوچی به علت زود گل بودن به سرمای بهاره حساس است
۱۰- رقم کله قوچی به کمبود موادغذایی وآفت حساس می باشد.
۱۱- در بین ارقام پسته رقم احمد آقایی بیشترین سال آوری را دارد
۱۲- درخت پسته ۱۲-۲ساله راباید هر۱۰-۱۲روز ابیاری نمود
۱۳-درختان بارده راباید با برنامه بسته به زمان ونیاز آبیاری نمود
۱۴-بهتر است درختان بارده را هریکماه سیراب کرد
۱۵- بهتر است کود های آلی(گاوی مرغی و…)رابه صورت کاملا پوسیده وچالکود استفاده کرد
۱۶-بهترین عمق چالکود در درختان پسته ۳۰تا۴۰سانت است
۱۷-تاخیر در باز شدن جوانه ها حالت جارویی شدن ریز برگی مربوط به کمبود روی است
۱۸-علائم بارز کمبود کلسیم قاشقی شده برگها در طول وتنک خوشه است
۱۹-آفتاب سوختگی وکاهش خندانی میوه مربوط به کمبودپتاس است
۲۰- پتاس گیاه را به هرگونه تنش آبی خشکی واسترسهای محیطی مقام می کند
۲۱-بیشترین کمبود در درختان پسته مربوط به ازت است
۲۲-زردی برگهای پیر وارغوانی شدن حاشیه برگها وریزش برگها ومیوه ها از علائم کمبود ازت است
۲۳- اغلب خاکهای خراسان بافت اهکی با PH بالا می باشند،باغات موجود در خاکهای آهکی، دارای PH =9-8 بوده و این، در سالهای خشکسالی خطر ناک است.
۲۴- قرمز شدن شاخهای یکساله وریزش برگهاوخشک شده ازعلائم شوری است

۲۵-استفاده بیش از حد یک عنصرباعث کاهش جذب عناصر دیگر در خاک می شود
۲۶- بیشبود عنصرمنیزیم در خاک باعث عدم جذب آهن پتاس وکلسیم میشود

۲۷- یکی از اثرات مخرب شوری، تشنه بودن گیاه وکاهش حرکت مواد غذایی درخاک است
۲۸-نمکهای محلول در خاک شامل،کلر،سدیم،بیکربناتها، سولفات ومنیزیم میباشد
۲۹-جوانه های گل نر زودتر از ماده ها باز میشوند
۳۰-جوانه های گل ماده نوک تیز درحالیکه جوانه های نر پخ کروی میباشند
۳۱-تورم وتعداد جوانه های گل نر بیشتر از ماده هااست
۳۲-زردشدن برگهای بالایی درخت وکم حالی مربوط به کمبود آهن است
۳۳-کمبود مس در خاک باعث عصایی شدن سرشاخه ها وتیره شده پوست میشود
۳۴-از استفاده بُر در خاکهای شور باید خوداری کرد
۳۵-عنصر بُر یکی از عناصر بوده که در افزایش عمر گرده ها مفید است
۳۶-دادن اب زیاد وافزایش مدار آبیاری باعث شتشوی مواد غذایی درخاک می شود
۳۷- به دلیل کم آبی وطولانی بودن دوره آبیاری شرایط جذب مواد در خاک فراهم نمیشود
۳۸-پتاس نقش مهمی در مقاومت گیاه به شوری وآفات دارد
۳۹- تعداددرختان نر به ماده باید ۱به۹باشد و حداقل ۱به ۲۰
۴۰-از علائم کمبود گرده (نر)پوکی وسقط جنین است
۴۱-درختان پسته دوپایه بوده وگرده افشانی توسط باد صورت میگیرد.

۴۲-نوع فرم در درختان پسته جامی وشلجمی است.
۴۳-بهترین خاک برای کشت پسته خاکهای لومی میباشد
۴۴- درختان پسته برای تولید محصول خوب نیاز زیادی به کود دارند
۴۵-به طور کلی نیاز پسته به ازت ۶۰۰گرم به ازای هر درخت در سال است
۴۶-کودهای ازت،فسفر وپتاس راکودهای پایه مینامند
۴۷-کودهای ازت،فسفر وپتاس به علت حرکت کم درخاک بایددر پاییزاستفاده شوند.
۴۸-کودهای ازت،فسفر وپتاس به علت حرکت کم باید نزدیک ریشه استفاده شوند.
۴۹- علائم کمبود پتاس را میتوان با محلولپاشی در۳نوبت رفع نمود.

۵۰-در خاکهای آهکی وقلیایی کمبود روی وکلسیم شایع تر است.

۵۱- روی وبرباعث تسریع در رشدلوله گرده وافزایش تلقیح وتشکیل میوه می شود
۵۲- حساسترین زمان نیاز آبی پسته تیرماه میباشد
۵۳- قبل از رسیدن کامل پسته دادن کود سفید(ازته) همراه با آب باعث خندانی میشود
۵۴- ۴۵ درصد گرده افشانی در پسته بین ساعت ۹تا ۱۱میباشد
۵۵- در ۸۲ موارد باد در زمان گرده افشانی از شرق می وزد
۵۶-حداقل یک دانه گرده برای باروری باید به ماده برسد
۵۷-بهترین فاصله برای انتقال گرده نر به ماده کمتر از ۲۰ متر است
۵۸- ماده ها در زمان باز شدن تا۳روز پذیرای گرده نر میباشند
۵۹-گلدهی درختان نر ۷روز زودترازماده است
۶۰-انتخاب ارقام نر وماده ای که گلدهی یکسان داشته باشنداز عوامل موفقیت میباشد
۶۱- شرایط آب هوا، رقم، پایه، بافت خاک وشرایط تغذیه از مهمترین فاکتورهای تولیداست.
۶۲- عدم جریان هوا،باران وبادهای شدید وطوفانی مانع گرده افشانی می شوند
۶۳- درصورت عدم گرده افشانی گلها ریزش میکنند ویاروی درخت مانده پوک میشوند
۶۴- هرس وتغذیه بهترین روش برای کنترل سال آوری میباشد
۶۵- هرس سالیانه برای تنظیم میزان بار به تناسب گیاه لازم است

۶۶- هرس به منظور حذف شاخهای آلوده و آفت زده وبیمارضروری است

۶۷- حذف نرکها .پاچوشها وتنه جوشها به افزایش میوه دهی کمک می کند

۶۸- رقم بادامی به جهت مقاومت در برابر کم آبیاری وبیماری گموز جهت پایه توصیه می شود

۶۹-رقم بادامی زرند به بیماری عامل پوسیدگی ریشه مقاوم است

۷۰- شور،تلخه،مرغ(فریز)سلمه،قیاق از جمله علفهای هرز باغات پسته هستن

۷۱-کشت نهال یا بذر نباید در داغ آب ویاروی پسته هاصورت گیرد

۷۲-کشت مستقیم بذر بهتر است از کشت نهال

۷۳-در صورت کشت خزانه ای نهال،مدت زمان نباید بیش از ۱۲روز باشد

۷۴- برای پیوند سربرداری سال دوم انجام شود

۷۵- فاصله مناسب بین ردیف ها ۶ و بین پشته ها ۴ مترباشد

۷۶- پیوند لوله ای وشکمی(T) برای پسته رواج دارد

۷۷- پیوند لوله ای نسبت به بقیه ارجیت دارد

۷۸-بعد از عمل پیوند زنی آبیاری منظم وحذف پاچوشها ضروری است

۷۹-در انتخاب پیوندک ازکارشناسان باغبانی مشاوره بگیرید

۸۰-آفت پسیل مهمترین افت درختان پسته است

۸۱-پسیل زمستان را به صورت حشره کامل سپری می کند
۸۲ – پسیل زمستان را در زیر پوستکها،شکاف ودرز تنه هاپای درخت زیر خاک می گذراند.

۸۳-شخم زمستان و یخ آب کمک موثری به کاهش آفت می نماید

۸۴-پسیل همزمان با گرم شدن هوا دربهار فعال وتخم ریزی می کند و کنترل آن با سم مشکل میباشد.

۸۵-از مبارزه تلفیقی وبیولوژی در کنترل پسیل اطلاع داشته باشید

۸۶- زمان حساس به خسارت پسیل اوائل شروع مغز بستن است که باعث پوکی ونیم مغز شدن می شود

۸۷- ریزش جوانه های سال آینده،ممکن است ازخسارت پسیل باشد.

۸۸- درخاکهای شنی رسی با بافت سبک بیشترین تولید صورت می گیرد

۸۹- تحمل پسته به شوری تا ۸۰۰۰ دسی زیمنس می باشد

۹۰- درشوری بیش از ۱۱ هزار نباید پسته کشت کرد.

۹۱- دراسفندماه زمان متورم شدن جوانه ها محلولپاشی موثراست

۹۲- درخت پسته بیشترین نیاز را به پتاس در زمان پرشدن دانه دارد

۹۳- در خاکهای شور با PH بالاجذب عناصر غذایی کمتر می شود

۹۴- بهترین روش مبارزه با سوسک سرشاخه خوار مبارزه مکانیکی است

۹۵- پسیل به شیره خشک وزنجره به شیره تر معروف است

۹۶- بهترین زمان برداشت زمانی است که ۶۰ تا۷۰درصدپوست میوه قرمز شود

۹۷- برای کاهشPH خاک گوگرد وکودهای با گرایش اسیدی توصیه می شود

۹۸- بهترین راه افزایش مواد الی وسبک کردن خاک، دادن کودحیوانی است

۹۹- در مواقع سمپاشی یا محلولپاشی از آب شور استفاده نگردد

۱۰۰- بیشرین عامل ریزش وپوکی دانه ها مربوط به تغذیه است

۱۰۱- در پسته رشد ریشه حدود ۲- ۳ برابرسرشاخه هاست

۱۰۲- دراسفند ماه مقدار۲۰۰ کیلوکودسفید جهت استارتر داده شود
۱۰۳- یکی از راههای انتقال نماتد نهال آلوده، ادوات آلوده است

۱۰۴- برای تشخیص آهکی یاگچی بودن خاک کافی است مقداری آب باطری ماشین روی خاک ریخته اگر جوش آورد آهک وگرنه گچ است

۱۰۵- درمناطقی که با آب شور آبیاری می شوند از اسید بوریک استفاده نشود

۱۰۶- درختان پسته در ۳سالگی بالغ می شوند پس قبل از بالغ شدن پیوند نزنید

۱۰۷- عارضه لکه پوست استخوانی که به صورت سیاه شدن پوست می باشد با محلولپاشی کلسیم برطرف می شود

۱۰۸- یکی از راهای اصلاح خاکهای شور و قلیا، خارج ساختن املاح از ناحیه ریشه است

۱۰۹- مهمترین ارقام پسته ایران کله قوچی،اوحدی ،اکبری، بادامی و احمد آقایی می باشد‌.

۱۱۰- شخم باغها در زمستان ویخ آب به کاهش جمعیت آفات کمک می کند

۱۱۱- هرس بهتر است بعد ازریزش برگها در زمان خواب گیاه انجام شود

۱۱۲- هرس فرم در پسته تا قبل از باردهی ضروری است

۱۱۳- بهترین راه برای اصلاح خاکهای قلیایی اضافه کردن سولفات کلسیم یا گچ است

۱۱۴- درختان نر تا هفت روز گلدهی می کنند. درختان ماده تا ۳روز توان دریافت گرده نر را دارند

۱۱۵- گلدهی درختان نر ۷روز زودتر از ماده ها اتفاق می افتد.

۱۱۶- دما،رطوبت و بادسه عامل مهم درزمان گرده افشانی هستند

۱۱۷- میوه پسته از نظر گیاهشناسی در ردیف میوه های شفت قراردارد

۱۱۸- در جنس پسته ۱۱گونه و۹۰ رقم وجود دارد

۱۱۹- مرحله نونهالی در پسته ۵سال طول می کشد

۱۲۰ – اولین قدم در احداث باغات پسته مطالعه دقیق شرایط آب وهوایی است

۱۲۱- نیاز سرمایی درختان پسته ۶۰۰تا ۱۲۰۰ساعت دمای بین ۰تا ۷ درجه می باشد.مثلاًرقم کله قوچی ۶۰۰تا ۸۰۰ساعت نیاز سرمایی دارد و رقم اکبری ۱۲۰۰ساعت نیاز سرمایی دارد.

۱۲۲- بهترین مناطق برای کشت پسته مناطق با ارتفاع ۹۰۰تا۲۰۰۰متر از سطح دریا است

۱۲۳- تحمل درختان به گرما تا۴۰+ درجه و۲۰- درجه می باشد.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید